Stadgar för Wernamo Whiskyvänner

                      Förenings namn

 • 1- Föreningens namn är Wernamo Whiskyvänner.

                      Föreningens säte

 • 2- Föreningen har sitt säte i Värnamo

 

                      Föreningsform

 • 3- Föreningen är en ideell förening

                      Syfte

 • 4- Föreningens syfte är att öka intresset, kunskapen och kännedomen om whisky och dess fulla innebörd samt att verka för god och måttfull dryckessed.

                      Oberoende

 • 5- Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende

                      Verksamhetsår

 • 6- Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december

                      Medlemmar

 • 7- Medlem antas i föreningen efter majoritetsbeslut av styrelsen. Ansökan om medlemskap sker till styrelsen direkt.

                      Som medlem antas intresserade som godkänner föreningens stadgar och betalar medlemsavgift samt årsavgift. Storleken på avgifterna beslutas på årsmötet.

                      Medlemsavgift är en engångssumma där första årsavgiften ingår.

                      Medlemskap antas i tre steg:

 1. Novis
 2. Master, kvalifikation är 12 föreningsmöten
 3. Grandmaster, är 18 föreningsmöten från Master d.v.s. totalt 30 möten för att uppnå Grandmaster
 4. Alla medlemmar börjar som Novis

Åldersgräns för medlemskap är 25 år, kalenderåret.

En medlem som allvarligt skadar, handlar eller uppträder i strid mot föreningens ändamål, kan avstängas av styrelsen efter ett styrelsemöte. En uteslutning får inte beslutas om inte medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inför styrelsen. Ska en avstängning/uteslutning tas upp måste det framgå av styrelsemötets kallelse. Styrelsens beslut skall lämnas skriftligen till medlemmen och innehålla en motivering.

                      Styrelsen

 • 8- Styrelsen ansvarar för föreningens medlemsmatrikel, bidragsansökningar,

medlemsvärvningar, samt beslut som tas på årsmöte och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, vice sekreterare samt evenemangsansvarig.

Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar i föreningen är medlem som uppnått nivån Master. Ordförande(jämna år) och kassör(ojämna år) väljs på 2 år. 2 st. ledamöter väljs på 2 år jämna år, och 2 st. ledamöter väljs påoch 1 st ledamot väljs på 2 år ojämna år. 2 st suppleanter väljs varje år på 1 år.

                      Revisor

 • 9- För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en revisor och en suppleant. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. Revisor/suppleant väljs på ett år.

                      Valberedning

 • 10- För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på årsmötet tre valberedare varav en sammankallade. Valbar är medlem i föreningen.

                      Ordinarie årsmöte

 • 11Kallelse skall utlysas 30 dagar innan årsmötet. Motioner för årsmötet skall ha ingetts till styrelsens ordförande senast 14 dagar innan årsmötet. Årsmötet väljer för en tid av 1 år revisor jämte en suppleant. Revisorerna skall ha tillgång till räkenskaperna senast 6 veckor innan årsmötet. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.

                      Årsmötets dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet och tillika rösträknare.
 5. Förslag att cirkulerande närvarolista utgör röstlängd
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens berättelse
 8. Kassörens årsrapport/resultat och balansräkning
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Fastställande av resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse för föregående kalenderår.
 11. Beslut av ansvarfrihet under den tiden som revisionen omfattar
 12. Behandling av från styrelsen eller revisorn hänskjutna frågor
 13. Behandling av från medlem inkomna motioner
 14. Fastställande av årsavgift/medlemsavgift
 15. Fastställande av budget
 16. Val av föreningens styrelse, enligt § 8
 17. Val av revisor och revisorsuppleant
 18. Val av sammankallande och ledamot till valberedning
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

                      Extra årsmöte

 • 12Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det skall styrelsen kalla till extra årsmöte. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
 • 13Firmateckning

– Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

                      Rösträtt

 • 14- Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Ordförande har utslagsröst.

                      Röstetal vid årsmötet

 • 15Novis 1 röst, Master 2 röster och Grand master 3 röster.

                      Stadgeändring

 • 16Dessa stadgar kan bara ändras på ett årsmöte. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform, stadgeändring och upplösning kräver likalydande beslut på två av varandra följande årsmöten.

                      Upplösning

 • 17Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta skall ske beslutas på sista årsmötet.

                      Meddelande sätt

 • 18Meddelandesätt är via hemsidan.